ผญา(กลอนอีสาน)กล่าวต้อนรับและกล่าวตอบคณะกรรมการประเมินโรงเรียน